Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Инсайт Активатор" EООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.veranda.bg..


Дефиниции

•"НИЕ", "ТЪРГОВЕЦЪТ" – означава "Инсайт Активатор" EООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 293, ат.1, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200187897, тел: 0886838777, e-mail: sales@veranda.bg
•"ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.
•"ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.
•"ЗПУ" – означава Закон за пощенските услуги.
•"САЙТ" – означава уебсайта находящ се на www.veranda.bg
•"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
•"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
•"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
•"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.


Общи

Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез сайта стоки включително технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Инсайт Активатор EООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Всички изображения, поместени на сайта www.veranda.bg имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.


Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да изпратите имейл за поръчка на адрес sales@veranda.bg, като следвате процедурата, описана на страница www.veranda.bg/contact.html.


Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.


Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 от ЗЗП:
Чл. 50. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., доп., бр. 27 от 2013 г., изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
3. сключване на договора – при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Правото на отказ може да бъде упражнено в случай, че задължително са изпълнени следните условия:
• Оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена и продуктът да не е с нарушен търговски вид.
• Потребителят да е предоставил на Инсайт Активатор ООД покупните документи за стоката, а именно: оригиналната фактура и/или оригиналната касова бележка.

Правото си на отказ от договор от разстояние потребителят може да заяви чрез попълването на „СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ“ (свали от тук) и изпращането му на адреса по седалище на Инсайт Активатор ООД, или сканирано копие по електронен път на имейл: sales@veranda.bg.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да предаде лично или изпрати по куриер стоките обратно на Инсайт Активатор ООД на адрес гр. София, бул. Черни връх 122 не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Инсайт Активатор ООД за решението си да се откаже от договора.
В случай, че потребителят реши да изпрати стоките по куриер, разходите за доставката се поемат от потребителя. Същият трябва да позволи опцията за отваряне на пратката от служител на Инсайт Активатор ООД пред куриер и преглед на върнатата стока.
До момента на предаването на стоката от потребителя на Инсайт Активатор ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.


Алтернативно решаване на потребителски спорове

Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr
Връзка към публикувания на сайта на Европейската комисия списък на признатите органи за АРС на държавите-членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show